Kategori: İ

İNR TESTİ

İNR TESTİ  (PROTROMBİN ZAMANI) Niçin Testi Yaptıracaksınız? Kanın pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kan sulandırıcı tedavilerin (anti-koagülanlar) ne kadar etkili olduğunu kontrol etmek; bir kanama hastalığını belirlemek ve tanısını koymaya yardımcı olmak Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız? Bir anti-koagülan ilaç kullanıyorsanız ya da doktorunuz sizde bir kanama hastalığı olduğundan şüphe ettiği zaman bu testi ister. Gerekli Numune Nedir? Kolunuzdaki venden […]
Read More

İdrar Tahlili

İdrar Tahlili idrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. İdrar tahlili, idrar örneğinin laboratuvar ortamında incelenerek çeşitli sağlık durumları hakkında bilgi sağlayan bir tıbbi testtir. İdrar tahlili genellikle bir sağlık muayenesi sırasında istenir ve idrarın bileşimini, fiziksel özelliklerini ve kimyasal içeriğini değerlendirir. İdrar tahlili, sağlıklı bir idrarın genellikle temiz, açık sarı renkte […]
Read More

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ

Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin gebelik haftasına göre değerleri, anne yaşı ile kombine edilerek kantitatif risk tayini yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalı dır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği […]
Read More

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ

Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm immünglobulin düzeylerinde yanlış yükselmelere neden olurken, fenitoin ve metilprednizolon kullanımı ise IgG ve IgA düzeylerinde düşmeye neden olabilir
Read More

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İdrar)

Çalışmada idrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Özellikle multiple myelomanın değerlendirilmesinde kullanılır. Amyloidozis, Fanconi sendromu ve Waldenström makroglobulinemisinde de idrarla atılan hafif zincir miktarı artabilir.  
Read More

İMMÜNGLOBULİN A

Özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. IgA myeloma, siroz, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda IgA düzeyi artarken, immün yetmezlikler, protein kaybına neden olan hastalıklar ve ataksi telenji ektazide ise IgA düzeyi düşer
Read More

İMMÜNGLOBULİN D

IgD esas olarak B lenfositlerin yüzeyinde bulunur. Erken bir B hücre antijen reseptörü olarak görev görür ve B lenfosit fonksiyonlarında rol oynar. IgD myelomasının tanı ve takibinde kullanılır.
Read More

İMMÜNGLOBULİN E

Aller jik hasta lık la rın değerlendirilmesinde kullanılır. Allerjik hastalıklar, parazit enfestasyonları, bronko pulmoner aspergillosis, astma, hiperimmünglobulin E sendromu ve Wiskott-Aldrich sendromunda serum IgE düzeyi artarken, bazı neoplazmlar, ataksi telenjiektazi ve bazı agamaglobulinemilerde IgE düzeyi düşer
Read More