Kategori: R

RBC

Polistemi, ağır egzersiz, hemokonsantrasyon ve yüksek rakımda eritrosit sayısı artarken, anemiler ve hemolize neden olan bazı ilaçlar eritrosit sayısını azaltabilir. Ayrıca soğuk aglutininlerin varlığı da eritrosit sayısının yanlış düşük çıkmasına veya otomatize hücre sayıcılarla sayılamamasına neden olabilir
Read More

REDÜKTAN MADDE (İdrar)

İdrarda redüktan madde varlığının değerlendirilmesinde kullanılır. Glukozüri, gebeliğin son dönemleri, laktasyon, galaktozemi, esansiyel pentozüri, musküler distrofi ve infantarda idrarda redüktan madde görülebilir.
Read More

RENİN

Hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Renal parankimal hastalıklar, renin salgılayan tümörler, oral kontraseptif kaynaklı hipertansiyon, feokromasitoma, siroz, he patit, konjestif kalp yetmezliği, Bartter sendromu ve elektrolit kaybı olan durumlarda plazma renin aktivitesi artarken, primer aldosteronizm, pseudohiperaldosteronizm ve hiperkalemide ise azalır.
Read More

RESPİRATORY SYNCYTİAL VİRÜS ANTİKORLARI

Aktif veya geçirilmiş RSV enfeksiyonunun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. RSV, yenidoğan ve çocukluk döneminde gözlenen alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenidir. 5 yaşın üzerinde antikor genellikle pozitiftir. IgG antikoru düşük dü zeyde saptanır fakat IgM antikoru saptanmazsa, hasta konvelesan dönemde olabilir. Bu durumda iki hafta sonra test tekrar edilmelidir.
Read More

RETİKÜLOSİT SAYISI

Retikülosit sayısının değerlendirilmesinde kullanılır. Eritropoezisin arttığı durumlar ve anemilerin tedavisi sırasında retikülosit sayısı artarken, aplastik anemi, renal hastalıklar, demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, sideroblastik anemi ve megaloblastik anemilerde ise retikülosit sayısı düşer
Read More

RF

IgG’ye kar şı kan da do la şan an ti kor lar dır. Ro ma to id art rit, miks bağ do ku su has ta lı ğı, Sjög ren send ro mu, skle ro der ma, der ma tom yo zit, SLE gibi oto immün hasta lık lar, enfeksi yoz mo nonük leoz gibi […]
Read More

RİBONÜKLEOPROTEİN ANTİKORLARI

SLE, Sjögren sendromu, progresif sistemik sklerozis, polimyozit, dermatomyozit, overlap sendromu, sharp sendromu (mixed konnektif doku hastalığı) ve primer bilier siroz gibi otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır. Jo-1 antikorları özellikle intersitisiel pulmoner fibrozis ve simetrik poliartriti olan polimyozitli hastaların tanısında kullanılır. Jo-1 antikorları pozitif olan hastalarda pulmoner tutulum riski daha fazladır. RNP antikorları ise SLE, miks bağ […]
Read More