RF

RF

IgG’ye kar şı kan da do la şan an ti kor lar dır. Ro ma to id art rit, miks bağ do ku su has ta lı ğı, Sjög ren send ro mu, skle ro der ma, der ma tom yo zit, SLE gibi oto immün hasta lık lar, enfeksi yoz mo nonük leoz gibi bazı viral hasta lık lar ve bazı akut il tiha bi has talıklar da se rum RF dü ze yi ar tar

Yorum Yazın