Kategori: L

LAP SKORU

KML ile lökomoid reaksiyonun ve polistemia vera ile sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Polistemia vera, lökomoid reaksi yonlar, Down sendromu, myeloproliferatif hastalıklar, stres, gebelik, ALL, Hodgkin lenfoma, aplastik anemi ve bakteriyel enfeksiyonlarda LAP yükselirken, KML, sideroblastik anemi, ITP, PNH, kollajen doku hastalıkları, AML, siroz, konjestif kalp yetmezliği, diabetes mellitus, gut, pernisyöz anemi ve sarkoidozisde LAP […]
Read More

LC-1

Karaciğerin otoimmün hastalıkları, otoimmün hepatit, primer bilier siroz ve primer sklerozan kolanjittir. Bu vakaların ayırıcı tanısında otoantikorlar kullanılır. Anti-SLA/LP tek başına veya diğer otoantikorlarla beraber bulunabilir. Her ne kadar vakaların %30’unda bulunsa da, prediktif değeri %100’e yakındır. Üstelik SLA/LP antikorlarının hepatit C vb. viral hepatit kaynaklı yalancı pozitifliği de görülmez. LKM-1 antikorları ise tüm otoimmün […]
Read More

LEİDEN MUTASYON ANALİZİ

Leiden mutasyonu trombofilinin en sık görülen genetik nedenidir. FV’i kodlayan genin 1691. pozisyonunda G’ nin A’ ya dönüşümesi ile ortaya çıkar. Bunun sonunda proteinin 506. pozisyonundaki arjinin yerine glisin geçer. Tekrarlayan, 50 yaşından önce veya gebelikte venöz tromboz geçirenler, ilk trimester sonrası açıklanamayan gebelik kaybı öyküsü olanlar ile 50 yaşından önce kalp krizi geçiren ve […]
Read More

LAKTİK ASİT

Metabolik asidoz, dehidratasyon ve diabetik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, hiperventilasyon ve kan alımı sırasında turnikenin uzun süre kalması laktik asit düzeyini arttırır.
Read More

LAKTİK ASİT (BOS)

Merkezi sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesi ile bakteriyel ve viral menenjitlerin ayrımında kullanılır. Viral menenjitlerde BOS laktik asit düze yi 35 mg/dL’nin altında iken, bakteriyel menenjitlerde bu değerin üzerindedir. Serebral kan akımı veya oksijenizasyonun azalması, intrakraniyel basıncın artması, travma, felç, intrakraniyel hemoraji, multipleskleroz, primer veya metastatik merkezi sinir sistemi tümörleri, hipokapni ve bakteriyel ve tüberküloz menenjitlerde […]
Read More

L / S ORANI

Fetüsün akciğer gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılır. L/S oranının 34. gebelik haftasından sonra artmaya başladığından, hastanın gebelik yaşı dikkate alınarak sonuç değerlendirilmelidir. L/S çalışmasındaki matür sonuçların prediktif değeri %95-100 iken, immatür sonuçların değeri %33-50 arasında kalmaktadır. Kontrolsüz diabetik gebeliklerde L/S oranının etkilenebileceği dikkate alınmalıdır. Plazmada lesitin ve spingomyelin bulunduğundan, amniyon mayiine kan karışması L/S çalışmasının sonucunu etkileyebilir. […]
Read More

LABİL FAKTÖR

Kalıtsal faktör V yetersizliği olan hastalarda (parahemofili) anormal kanamalar gözlenir ve pıhtılaşma zamanı, PT ve aPTT testlerinde uzamalar tespit edilir. Gebelikte bir çok pıhtılaşma faktörü gibi faktör V seviyelerinde de hafif artışlar gözlenir. Akut karaciğer yetmezliğinde azalmış senteze, DIC’de ise artmış tüketime bağlı olarak faktör V düzeyleri düşük bulunur. Faktör V düzeyi karaciğer hastalığı ile […]
Read More

LA-DVV

Lupus antikorları, SLE, trombotik olaylar, tekrarlayan fetal kayıplar, trombositopeni ve çeşitli nörolojik bozukluklarla ilişkilidir. Diğer otoimmün bozukluklar, maligniteler, enfeksiyonlar ve bazı ilaçların kullanımında da (ör. fenotiazinler ve kardiyak antiaritmik ilaçlar) lupus antikoagülanları bulunabilir. Bu hastalarda aPTT gibi fosfolipide bağımlı invitro pıhtılaşma testlerinde uzama olabilir.  
Read More

LAKTAT

Metabolik asidoz, dehidra tasyon ve diabetik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, hiperventilasyon ve kan alımı sırasında turnikenin uzun süre kalması laktik asit düzeyini arttırır.
Read More

LAKTAT DEHİDROGENAZ

Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. AMI, megaloblastik ve pernisyöz anemi, karaciğer hastalıkları, şok, hipoksi, siroz, obstrüktif sarılık, böbrek hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, konjestif kalp yetmezliği, lösemi, hemolitik anemi, orak hücreli anemi, lenfoma, renal enfarktüs ve akut pankreatitte LDH düzeyi artar
Read More