TİMOTAKSİN

TİMOTAKSİN

İnflamasyon, otoimmün hastalıklar, lenfoid maligniteler (ör. multiple myeloma) ve viral enfeksiyonlarda serum ß2M düzeyi artabilir. Özellikle multiple myelomada prognostik öneme sahiptir. 4 mg/L’nin üzerindeki değerler kötü prognozu gösterir. Ayrıca tübüler fonksiyon bozukluğu olan hastalarda serum ß2M seviyesi düşükken, idrar ß2M seviyesi yüksektir.

Yorum Yazın