NMP-22

NMP-22

Üriner traktus transizyonel hücre karsinomlarında idrar NMP-22 düzeyi yükselir. Bu hastalıklarda NMP-22 düzeyi ile hastalığın derecesi doğru orantılıdır. Ayrıca postoperatif rekürrens takibinde de kullanılır. Egzersiz ve sistemik kemoterapi yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir. Sistoskopi ve üriner kateterizasyon sonrasında doku hasarına bağlı olarak 5 gün süre ile NMP-22 yüksekliği görülebilir

Yorum Yazın