MUMPS ANTİKORLARI IgM ve IgG

MUMPS ANTİKORLARI IgM ve IgG

IgM akut en fek si yo nu, IgG ise do ğal ve ya aşı la ma ile ka za nı lan ba ğı şık lı ğı gös te rir. İn kü bas yon sü re si 18-21 gün dür. Hastalığın başlamasından 7-14 gün sonra antikor saptanabilir. Bazı hastalarda yaklaşık 1 yıl boyunca düşük düzeyde pozitif kalabilir. Kabakulak virüsü merkezi sinir sistemini de enfekte edebilir. Bu durumda tanı için BOS’da ki antikor düzeylerine bakılır.

Yorum Yazın