ANGİOTENSİNOJEN POLİMORFİZMİ

ANGİOTENSİNOJEN POLİMORFİZMİ

Kan basıncı kantitatif niteliği olan toplumda kesintisizsiz niteliklerdendir. Birçok genin etkinliği ortaya konmuşsa da ailesel birikimi pozitif olan her olgu için belirgin bir kalıtım modeli çıkarılamamaktadır. Kan basıncını düzenlemek için birçok sistem çalışmaktadır. Fizyolojik denge bozulduğunda klinik tablo ortaya çıkmaktadır. Genetik çalışmalar genetik rolün varlığını göstermekle birlikte hipertansif hastaların en fazla %5’inde genetik neden belirlenebilmektedir. Lipid metabolizmasını bozan fakörlerin dışında da birçok genetik faktörün arteriosklerozda rolü bilinmektedir. Angiotensinojen geni 1. kromozomda (q42-q43) yer alır ve hipertansiyon için önemli bir aday gendir. Çünkü ürünü kan basıncı düzenlenmesinde önemli bir role sahiptir. Birçok polimorfik varyantı olup 174. ve 235. aminoasitlerin yerine metionin (M) ya da treonin (T) gelmektedir. Bu değişinimin aktivitedeki rolü kesin bilinmemekte ancak 235T için homozigot (T/T) olanların plazma anjiotensin düzeyleri % 20 daha yüksek bulunmaktadır. Çalışmaların birkısmında 174 M ve 235 T alellerinin hipertansiyonla ilişkili olduğu bildirilmiştir.

Yorum Yazın