ADENOZİN DEAMİNAZ

ADENOZİN DEAMİNAZ

Hepatit, siroz, hemakromatozis, prostat ve mesane karsinomları, hemolitik anemi, gut, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklar, enfeksiyoz mononükeozis ve kalp yetmezliğinde serum ADA düzeyi artar. Mayi ve BOS’da ADA düzeyi ölçümü ise özellikle tüberküloz efüzyonlarının ve tüberküloz menenjitin tanısında kullanılır. Lenfoma, SLE ve adeno karsinomlarda da mayideki ADA düzeyi yükselebilir.

Yorum Yazın