ACE I/D POLİMORFİZMİ

ACE I/D POLİMORFİZMİ

Kan basıncı kantitatif niteliği olan toplumda kesintisizsiz niteliklerdendir. Birçok genin etkinliği ortaya konmuşsa da ailesel birikimi pozitif olan her olgu için belirgin bir kalıtım modeli çıkarılamamaktadır. Kan basıncını düzenlemek için birçok sistem çalışmaktadır. Fizyolojik denge bozulduğunda klinik tablo ortaya çıkmaktadır. Genetik çalışmalar genetik rolün varlığını göstermekle birlikte hipertansif hastaların en fazla %5’inde genetik neden belirlenebilmektedir. Endotel hücrelerinde membrana bağlı olarak bulunan anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) anjiotensin I(AI)’in anjiotensin II (AII)’ ye dönüşümünü ve bradikininin parçalanmasını sağlar. Dolaşımdaki AII düzeyi, AI düzeyi ve ACE aktivitesine bağımlıdır. ACE genine ait insersiyon (I) ve delesyon (D) polimorfizmleri, ACE ekspresyonunda değişikliklere neden olur. DD genotipliler hipertansiyon için yüksek risk taşırlar.

Yorum Yazın