ANTİ-SPERM ANTİKOR

ANTİ-SPERM ANTİKOR

Anti – sperm antikorları (ASA) substrat olarak insan spermatozoaları kullanılarak indirekt İmmünfloresans yöntemiyle tayin edilebilirler. Otoimmün temelli fertilite düşünülen hastalarda bu antikorlar tayini yararlıdır. İmmünolojik genesisteki infertilite olgusunda sperme karşı antikorlar servikal mukustaki seminal sıvıda veya serumda bulunabilir. Bu antikorlar vasektomi yapılmış veya ürogenital enfeksiyonu olan olgularda da tanımlanmıştır. Steril erkeklerin yaklaşık %10’nunda ASA saptanır. Serum antikor titreleri, seminal sıvıdaki düzeylerini ürogenital sistemde lokal üretilen antikorlar nedeniyle tam olarak yansıtmaz. Serumda artmış antikor titreleri lokal olarak reaktivite artışının bir göstergesi olabilir. İstenilmesine rağmen gerçekleşmeyen gebeliklerde spermatazoaya karşı antikorlar hem erkekte ve hem de kadında da olabilir. Bu antikorlar, otoimmün poliendokrinopati gibi bazı hastalıklarda da oluşabilir.

Yorum Yazın