Kategori: Ü

Üçlü Tarama Testi

Üçlü Tarama Testi, nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin gebelik haftasına göre değerleri, anne yaşı ile kombine edilerek kantitatif risk tayini yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalı dır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt […]
Read More

ÜRAT

Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. Gut, böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polistemi, lenfoma, gebelik toksemisi, psöriazis, polikistik böbrek hastalığı, pürinden zengin diyet (karaciğer, böbrek vb.) ve ağır egzersiz de serum ürik asit düzeyi yükselirken, Wilson hastalığı, Fanconi sendromu, ksantinüri ve düşük pürin içeren diyetle beslenmede ise ürik asit düzeyi düşer.
Read More

ÜRE / BUN

Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi de artar. Renal perfüzyonun azaldığı durumlar, akut ve kronik intrensek böbrek hastalı ğı, postrenal obstrüksiyon ve yüksek proteinli diyet serum BUN düzeyini yükseltirken, düşük proteinli diyet, gebeliğin son dönemleri, infantlar, akromegali, ağır karaciğer hastalıkları ve celiac sprue’da BUN düzeyi […]
Read More

ÜRE NİTROJENİ (İdrar)

Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Diyetle fazla protein alınması, hipertiroidizm ve postoperatif dönemde idrar BUN miktarı yüksekken, infant ve çocuklar, gebelik, düşük proteinli diyet, karaciğer hastalığı, toksemi ve böbrek hastalıklarında BUN miktarı düşüktür.
Read More

Üretral Akıntı Kültürü

Üretral Akıntı Kültürü erkeklerde de üretrit sebebi olarak en çok görülen etken N. Gonore ve T. vaginalisin tanısını koymak ve identifiye etmek için kullanılır. Üretral akıntı kültürü, üretra adı verilen idrar yolundan gelen akıntı örneğinin laboratuvar ortamında incelenmesi ve bakteri veya diğer enfeksiyon etkenlerinin varlığının tespit edilmesi için yapılan bir tıbbi testtir. Bu test, üretral […]
Read More

ÜRİK ASİT

Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. Gut, böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polistemi, lenfoma, gebelik toksemisi, psöriazis, polikistik böbrek hastalığı, pürinden zengin diyet (karaciğer, böbrek vb.) ve ağır egzersiz de serum ürik asit düzeyi yükselirken, Wilson hastalığı, Fanconi sendromu, ksantinüri ve düşük pürin içeren diyetle beslenmede ise ürik asit düzeyi düşer.
Read More

ÜRİK ASİT (İdrar)

Böbrek taşı olan hastaların değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır. İdrarla atılan ürik asit miktarının artması genelde artmış plazma ürik asit düzeyleri ile beraberdir.
Read More

ÜROPEPSİNOJEN

Pepsinojen serum normali 30-160 u/mL dir. Uropepsinojen icin normal değerler literatürde belirtilmemistir, ancak idrar uropepsinojeni ile serum pepsinojeninin duzeyleri paralel gitmektedir.
Read More

ÜROPORFİRİN

Porfiriaların tanısında ve tipinin belirlenmesinde kullanılır. Özellikle kutanöz fotosensitivite olan porfirialarda idrar porfirinleri değerlidir. HPLC yöntemi ile idrardaki tüm porfirin türevleri ve izomerleri kantitatif olarak tespit edilebilmektedir. Ayrıca kurşun zehirlenmesi, karaciğer hastalığı, AMI, hemolitik ve pernisyöz anemiler, alkolik siroz, egzersiz, Hodgkin hastalığı, lösemi, tirotoksikoz ve vitamin eksiklikleri gibi nedenlerle oluşan akkiz porfirialarda da idrar koproporfirin […]
Read More