Kategori: I

I

Tiroid hormon üretimi için gerekli olan esansiyel bir elementtir. İdrarda iyot ölçümü, besinler veya ilaçlarla alınan iyot miktarının değerlendirilmesinde kullanılır. İyot içeren kontrast maddeler ve iyot içeren ilaçlar (ör. Amiodaron) idrardaki iyot düzeyinin yüksek çıkmasına neden olabilir.  
Read More

IgA

 Özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. IgA myeloma, siroz, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda IgA düzeyi artarken, immün yetmezlikler, protein kaybına neden olan hastalıklar ve ataksi telenji ektazide ise IgA düzeyi düşer
Read More

IgD

IgD esas olarak B lenfositlerin yüzeyinde bulunur. Erken bir B hücre antijen reseptörü olarak görev görür ve B lenfosit fonksiyonlarında rol oynar. IgD myelomasının tanı ve takibinde kullanılır.  
Read More

IgE

Aller jik hasta lık la rın değerlendirilmesinde kulla nılır. Allerjik hastalıklar, parazit enfestasyonları, bronko pulmoner aspergillosis, astma, hiperimmünglobulin E sendromu ve Wiskott-Aldrich sendromunda serum IgE düzeyi artarken, bazı neoplazmlar, ataksi telenjiektazi ve bazı agamaglobulinemilerde IgE düzeyi düşer.  
Read More

IGF-1

GH sekresyon ve etkisini takip etmekte kullanılır. IGFBP3 ile birlikte kullanıldığında klinik sensitivite ve spesifitesi GH fonksiyon testlerinden daha yüksektir. IGF-1, akromegalide yüksek, GH eksikliği, anoreksia nervosa ve malnutrisyonu olanlarda ise düşüktür. Bir diğer özelliği de nutrisyonel durumun belirlenmesinde prealbumin, RBP veya transferrinden daha sensitif bir gösterge olmasıdır.  
Read More

IgG

Bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır. IgG myeloma, karaciğer hastalıkları, kronik tekrarlayan enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve bazı malignitelerde IgG düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgG düzeyi düşer. Nörolojik hastalıkların ayırıcı tanısında ise BOS’daki IgG düzeyleri yol gösterici olabilir. Multiple skleroz, subakut sklerozan panensefalit ve merkezi sinir […]
Read More

IgG İNDEKSİ

İmmunglobulinlerin, özellikle de IgG’nin intratekal sentezinin artması, SSS demyelinizan hastalıklarının, özellikle de multiple skleroz tanısında değerlidir. Multiple sklerozlu hastaların %90’dan fazlasında IgG indeksi 0,77’nin üz
Read More

IgG SUBCLASS 1, 2, 3 ve 4

Humoral ve kombine (humoral+hücresel) immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. Açıklanamayan ve tekrar eden kulak enfeksiyonları, sinopulmoner hastalıklar ve atopik allerjilerde IgG alt tiplerine bakılabilir. Hipogamaglobulinemi, ataksi-telen jiektazi ve Wiskott-Aldrich sendromunda tüm IgG alt tiplerinin düzeyi düşer. Atopik allerjilerde IgG4 düzeyi artarken, rekürrent sinopulmoner enfeksiyonlar ve otitis mediada ise IgG2, IgG3 ve IgG4 düzeyi düşer.
Read More

IgM

Bakteri ve virüslere karşı üretilen ilk antikorlardır. Waldenstrom makroglobulinemisi, enfeksiyonların akut fazı, otoimmün hastalıklar, kronik karaciğer hastalıkları, aktif sarkoidoz, nefrotik sendrom ve bazı lenfomalarda IgM düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgM düzeyi düşer (Bk. Tablo-17). BOS’da 3 mg/dL’nin üzerindeki IgM değerleri bakteriyel menenjit lehinedir.
Read More

ISIYA REZİSTAN ALKALEN FOSFATAZ (56°C)

Alkalen fosfataz yüksekliklerinin nedeninin araştırılmasında kullanılır. Klinikte en önemli kullanım alanı kemik ve karaciğer kaynaklı ALP’nin birbirinden ayrılmasıdır. Bunun için ısı ile inaktivasyon kullanılabilir. 56°C’de 16 dakikada kemik kaynaklı ALP’nin %90-100’ü inakti ve olur.
Read More