Kategori: F

FAKTÖR I

Fibrinojen akut faz reaktanlarından biridir. Konjenital afibrinojenemi, hipofibrinojenemi, disfibrinojenemi, yaygın damar içi pıhtılaşması, akut pulmoner emboli, sistemik fibrinoliz, pankreatit ve ağır karaciğer yetmezliğinde fibrinojen düzeyleri azalırken, enfeksiyonlar, gebelik, travma ve yaygın doku nekrozunda fibrinojen düzeyleri yükselir. Yüksek fibrinojen düzeyleri tromboz riskini arttırdığından kardiyovasküler hastalıklar ve inme riskinde artış gözlenir
Read More

FAKTÖR II

Protrombin zamanı ile aynı test olarak değerlendirilmemelidir. Herediter protrombin yetersizliği oldukça nadir görülen bir koagülasyon bozukluğudur. Otozomal resesif geçiş gösteren bu bozuklukta değişik derecelerde kanamaya eğilim vardır. Bu kişilerde PT ve aPTT testlerinde uzama gözlenir. Ayrıca K vitamini yetersizliği ve oral antikoagülan tedavisi protrombin düzeylerini azaltır. Protrombin düzeylerinin yüksekliği ise, protrombin genindeki bir mutasyon sonucu […]
Read More

FAKTÖR V

Kalıtsal faktör V yetersizliği olan hastalarda (parahemofili) anormal kanamalar gözlenir ve pıhtılaşma zamanı, PT ve aPTT testlerinde uzamalar tespit edilir. Gebelikte bir çok pıhtılaşma faktörü gibi faktör V seviyelerinde de hafif artışlar gözlenir. Akut karaciğer yetmezliğinde azalmış senteze, DIC’de ise artmış tüketime bağlı olarak faktör V düzeyleri düşük bulunur. Faktör V düzeyi karaciğer hastalığı ile […]
Read More

FAKTÖR VII

Faktör VII eksikliği, nadir görülen, otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalıktır. Etkilenen bireylerde PT uzamışken, aPTT normaldir. Klinik kanamanın şiddeti faktör VII aktivite düzeyi ile ilişkilidir. Karaciğer hastalığı ile K vitamini yetersizliğinin ayırıcı tanısında da kullanılabilir. Parankimal karaciğer hastalıklarında faktör V ve K vitaminine bağımlı olarak sentezlenen pıhtılaşma faktörleri (Faktör II, VII, IX ve X) […]
Read More

FAKTÖR VIII

Herediter faktör VIII eksikliği (Hemofili A) X’e bağlı geçiş gösteren ve kanamaya eğilimle karakterize bir hastalıktır. Klinik olarak faktör VIII eksikliği, hastanın plazma faktör VIII seviyelerine göre, şiddetli (<%1), orta derece (%1-5), ve hafif (>%5) olmak üzere derecelere ayrılır. Etkilenen bireylerde aPTT uzamışken, PT ve TT normaldir. Ayrıca faktör VIII bir akut faz reaktanı olup, […]
Read More

FAKTÖR VIII İLE İLİŞKİLİ ANTİJEN

İnsanlarda en sık görülen konjenital kanama bozukluğu olan von Willebrand hastalığının tanısında kullanılır. Toplumda görüme insidansı %1’dir. Hastalarda mukokutanöz kanamalar (epistaksis, hematomlar, menoraji, diş eti kanaması vb.) görülür. Von Willebrand faktör aktivitesi ve antijen düzeyi düşüktür. Bazı hastalarda faktör VIII aktivitesinde de düşüklük görülebilir. Hastalığın hafif seyrettiği durumlarda, yanlış negatif sonuçlar alınabileceğinden, klinik şüphe halinde […]
Read More

FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR

Faktör replasman tedavisi alanlarda veya spontan olarak (doğum sonrası, immünolojik hastalıklar, antibiyotik kullanımı, maligniteler, ileri yaş) faktör inhibitörleri gelişebilmekte ve ilgili faktörleri inhibe etmektedir. Bu test ile faktör VIII inhibitör varlığı araştırılır.
Read More

FAKTÖR IX

Kalıtsal faktör IX eksikliği (Hemofili B), X’e bağlı geçiş gösteren, kanama diyatezi ve düşük plazma faktör IX aktivitesi ile karakterize bir hastalıktır. Başlıca erkekler etkilenirken, kadınlar taşıyıcıdır. 1/25000 sıklıkta görülür. Etkilenmiş bireylerde aPTT uzamışken, PT normaldir. Akkiz faktör IX eksikliği ise, oral antikoagülan kullanımı, şiddetli karaciğer hastalığı ve K vitamini yetersizliğinde gözlenebilir
Read More

FAKTÖR IX İNHİBİTÖR

Faktör replasman tedavisi alanlarda veya spontan olarak (doğum sonrası, immünolojik hastalıklar, antibiyotik kullanımı, maligniteler, ileri yaş) faktör inhibitörleri gelişebilmekte ve ilgili faktörleri inhibe etmektedir. Bu test ile faktör IX inhibitör varlığı araştırılır.  
Read More

FAKTÖR X

Kalıtsal faktör X eksikliği olan hastalarda PT ve aPTT uzamış, TT ise normaldir. Faktör X eksikliği otozomal resesif geçiş gösterir. Akkiz faktör X eksikliği ise primer amiloidozis ile ilişkilidir. Ayrıca oral antikoagülan kullanımı ve K vitamini yetersizliğinde de faktör X seviyeleri azalmaktadır
Read More