Kategori: B

BACILLUS ANTHRACIS KÜLTÜRÜ

Deri şarbonu, bacillus anthracisin en sık neden olduğu klinik tablodur. Kuluçka süresi 2-3 gündür. Küçük bir papül olarak başlar ve 24 saatte vezikül oluşur daha sonra da ülserleşir, karakteristik siyah bir kabuk oluşur ve çevresinde ödem gelişir. Bunun dışında, kusma, bulantı ve karın ağrısı ile kendini gösteren bağırsak mukoza ülserasyonuna neden olan Gastrointestinal Şarbon ve […]
Read More

BAKIR (İdrar)

Wilson hastalığında tedavi takibinde kullanılır. İdrarda bakır düzeyinin ölçümünde 24 saatlik idrar tercih edilir. Wilson hastalığının yanısıra kronik aktif hepatit, bilier siroz, romatoid artrit ve proteinüri varlığında idrarla atılan bakır miktarı yüksektir.
Read More

BENCE-JONES PROTEİNİ

Çalışmada idrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Özellikle multiple myelomanın değerlendirilmesinde kullanılır. Amyloidozis, Fanconi sendromu ve Waldenström makroglobulinemisinde de idrarla atılan hafif zincir miktarı artabilir.
Read More

BETA-2 GLİKOPROTEİN 1 ANTİKORLARI IgM ve IgG

Antifosfolipid sendromunda birçok antikor bulunur. Bunlardan günümüzde özellikle diyagnostik önemi olan antikorlar kardiyolipin ve β2 glikoprotein 1’dir. β2-GP1’e karşı antikorlar sıklıkla kardiyolipin antikorlarıyla birlikte oluşurlar. Antifosfolipid sendromlu hastalarda β2-GP1’e karşı antikorların tayini, tromboembolik komplikasyonların prognozunda diyagnostik öneme haizdir, β2-GP1’e karşı antikorlar sadece otoimmün hastalıklarda saptanırken kardiyolipine karşı antikorlar APS dışında bazı enfeksiyonlarda da (sifilis, borreliosis, […]
Read More

BETA-hCG (Kantitatif)

Gebeliğin teşhisi, ektopik gebelik şüphesinin değerlendirilmesi ve invitro fertilizasyon hastalarının takibinde kullanılır. Ayrıca mol hidatiform, koryo karsinom, testis tümörü ve overin germ hücreli tümörlerinin değerlendirilmesi ve takibinde de kullanılır.
Read More

BETA-KAROTEN

Malabsorbsiyon sendromları ve hiper vitaminoz A tanısında kullanılır. Karaciğer hastalıkları, diabetes mellitus, hipo -tiroidizm, diyetle fazla A vitamini alımı, hiper lipidemi, gebelik, subakut tiroidit, miksödem, kronik nefrit ve nefrotik sendromda serum ß-karoten düzeyi artarken, yüksek ateş, enteritler, kistik fibrozis ve ağır malabsorbsiyonda ß-karoten düzeyi düşer.
Read More

BETA-KAROTEN

Malabsorbsiyon sendromları ve hiper vitaminoz A tanısında kullanılır. Karaciğer hastalıkları, diabetes mellitus, hipo -tiroidizm, diyetle fazla A vitamini alımı, hiper lipidemi, gebelik, subakut tiroidit, miksödem, kronik nefrit ve nefrotik sendromda serum ß-karoten düzeyi artarken, yüksek ateş, enteritler, kistik fibrozis ve ağır malabsorbsiyonda ß-karoten düzeyi düşer
Read More