(0532) 491 56 69

R

R

RBC

Polistemi, ağır egzersiz, hemokonsantrasyon ve yüksek rakımda eritrosit sayısı artarken, anemiler ve hemolize neden olan bazı ilaçlar eritrosit sayısını azaltabilir. Ayrıca soğuk aglutininlerin varlığı da eritrosit sayısının yanlış düşük çıkmasına veya otomatize hücre sayıcılarla sayılamamasına neden olabilir

Devamını Oku

RENİN

Hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Renal parankimal hastalıklar, renin salgılayan tümörler, oral kontraseptif kaynaklı hipertansiyon, feokromasitoma, siroz, he patit, konjestif kalp yetmezliği, Bartter sendromu ve elektrolit kaybı olan durumlarda plazma renin aktivitesi artarken, primer aldosteronizm, pseudohiperaldosteronizm ve hiperkalemide ise azalır.

Devamını Oku

RESPİRATORY SYNCYTİAL VİRÜS ANTİKORLARI

Aktif veya geçirilmiş RSV enfeksiyonunun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. RSV, yenidoğan ve çocukluk döneminde gözlenen alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenidir. 5 yaşın üzerinde antikor genellikle pozitiftir. IgG antikoru düşük dü zeyde saptanır fakat IgM antikoru saptanmazsa, hasta konvelesan dönemde olabilir. Bu durumda iki hafta sonra test tekrar edilmelidir.

Devamını Oku

RETİKÜLOSİT SAYISI

Retikülosit sayısının değerlendirilmesinde kullanılır. Eritropoezisin arttığı durumlar ve anemilerin tedavisi sırasında retikülosit sayısı artarken, aplastik anemi, renal hastalıklar, demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, sideroblastik anemi ve megaloblastik anemilerde ise retikülosit sayısı düşer

Devamını Oku

RF

IgG’ye kar şı kan da do la şan an ti kor lar dır. Ro ma to id art rit, miks bağ do ku su has ta lı ğı, Sjög ren send ro mu, skle ro der ma, der ma tom yo zit, SLE gibi oto immün hasta lık lar, enfeksi yoz mo nonük leoz gibi bazı viral hasta lık lar…

Devamını Oku