(0532) 491 56 69

P

P

P

Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Osteolitik kemik metastazları, sarkoidozis, süt-alkali sendromu, vitamin D intoksikasyonu, böbrek yetmezliği, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, akromegali, pulmoner embolizm, laktik asidoz ve respiratuvar asidozda serum fosfor düzeyi artarken, osteomalazi, steatore, renal tübüler asidoz,gram negatif bakteriyel septisemi, hipokalemi, vitamin Deksikliği, malnutrisyon, malabsorbsiyon, ağır diare, kusma, primer hiperparatiroidizm, hiperkalsemi, salisilat zehirlenmesi, respiratuvar enfeksiyonlar, hiperinsülinemi, respiratuvar alkaloz, osteoblastik kemik…

Devamını Oku

Ovülasyon, corpus luteum fonksiyonları ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, indüksiyon takibi, progesteron tedavisinin takibi ve erken abortus riski olan hastaların takibinde kullanılır. Konjenital adrenal hiperplazi, lipoid ovarien tümör, tekalutein kisti, molar gebelik ve over koryoepiteliomalarında serum progesteron düzeyi artarken, abortus riski, primer veya sekonder hipogonadizm ve kısa luteal faz sendromunda ise progesteron düzeyi düşer.

Devamını Oku

PA

Nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle prematüre infantlar ve parenteral nutrisyon tedavisi alan hastaların takibinde değerlidir. Ayrıca negatif akut faz reaktanlarından biridir. Oral kontraseptif, kortikosteroid, anabolik steroid kullanımı ve Hodgkin hastalığında serum prealbumin düzeyi artarken, malnutrisyon, inflamasyon, malignite, kronik hastalıklar, siroz ve protein kaybı olan durumlarda prealbumin düzeyi düşer

Devamını Oku

PANKREATİK AMİLAZ

Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Amilaz aktivitesinin en yüksek olduğu dokular pankreas ve parotis bezidir. Ayrıca overler, ince ve kalın bağırsaklar ve iskelet kasında da az da olsa amilaz bulunur. Pankreatik amilaz ölçümü ile sadece pankreas kaynaklı amilazın tespiti sağlanır.

Devamını Oku

PAP

Prostattan salgılanan bir glikoproteindir. Prostat maligniteleri, biopsi, tuşe, kateterizasyon, postoperatif dönem, benign prostat hiperplazisi, prostatit, prostat enfarktı vb. durumlarda serum prostatik asit fosfataz düzeyi artar. Prostat kanserleri için tarama amaçlı olarak kullanılamaz. Klinik kullanımı, metastatik prostat kanserlerinin doğrulanması ve derecelendirilmesi ile sınırlıdır. Ayrıca radikal prostatektomilide de yardımcıdır.

Devamını Oku

PARANEOPLASTİK PANEL

Özellikle akciğer, meme, over kanserleri ile birlikte görülen Antinöranal (paraneoplastik) Antikorlar yüksek spesifikliğe sahiptir, pozitif bulundukları takdirde %75-90 oranında tümör saptanmaktadır. Bu önemli bir orandır, çünkü Paraneoplastik sendromu olan hastaların çoğu kanser olduğu bilinmeyen vakalardır. Fakat tarama testi olarak kullanılmaları doğru değildir. Çünkü negatiflikleri kanser olasılığını dışlamaz. Saptanan Paraneoplastik Antikorun tipi klinik sendromla bir arada düşünüldüğünde, altta yatan neoplazinin lokalizasyonunu…

Devamını Oku