(0532) 491 56 69

O

O

OKSALAT

Ürolitiazisin değerlendirilmesinde kullanılır. Primer hiperoksalüri, diabetes mellitus, siroz, pridoksin eksikliği, sarkoidoz, pankreas yetmezliği, celiac sprue, ileal rezeksiyon, jejunoileal şant,safra yolları hastalıkları ve ince bağırsak hastalıklarında idrar oksalat düzeyi artarken, böbrek yetmezliğinde idrar oksalat düzeyi düşer.

Devamını Oku

ORAKLAŞMA TESTİ

Orak hücreli anemi tanısında kullanılır. HbS (>%25 olduğu durumlar) ve diğer oraklaşmaya neden olan hemoglobinlerin (ör. HbC-Harlem) varlığında test pozitif olur. Orak hücreli anemi, sickle trait ve HbS’in diğer hastalıklarla kombine olduğu durumlarda (beta talasemi vb.) HbS görülür. Sikling testinin pozitif olması durumunda kesin tanı için doğrulayıcı testler (ör. Hb elektroforezi) yapılmalıdır.

Devamını Oku

OSMOLALİTE

Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, hiperosmolar nonketotik diabetik koma, diabetik ketoasidoz, hipernatremik etanol zehirlenmesi, diabetes inspitus, hiperkalsemi ve serebral lezyonlarda serum osmolalitesi artarken, adrenokortikal yetmezlik, panhipopitüiterizm ve aşırı sıvı alımı ile osmolalite azalır.

Devamını Oku

OSMOTİK FRAJİLİTE

Eritrosit frajilitesinin bozulduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Eritrositlerin lizise uğramadan su alma kapasitelerini gösterir. Herediter sferositozis, herediter stomatositozis, hemolitik anemiler, mekanik travmalar (ör. prostatik kalp kapakçığı) ve enzim eksikliklerinde (ör. G6PD) osmotik frajilite artmışken, hipokromik-mikrositik anemiler (ör. demir eksikliği anemisi, talasemi), karaciğer hastalıkları, polistemia vera, splenektomi sonrası ve leptositozisde ise osmotik frajilite azalmıştır.

Devamını Oku

OSTEOKALSİN

Serum osteokalsin düzeyi kemik yapımı ile ilişkilidir. Bu nedenle osteokalsin düzeyinin yükselmesi osteoblastik aktivitenin arttığını gösterir. Serum osteokalsin düzeyi, alkalen fosfataz düzeyi ile beraber hareket eder. Paget hastalığı, renal osteodistrofi, primer ve sekonder hipertiroidizm, iskelet metastazları ve kronik böbrek yetmezliğinde osteokalsin düzeyi artarken, primerbilier siroz, gebelik, glukokortikoid tedavisi ve GH eksikliğinde osteokalsin düzeyi düşer. Osteoporozda ise osteokalsin düzeyi yüksek ya…

Devamını Oku